27. januar 2020.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je prethodne nedelje, 24. januara, organizovalo konferenciju u Palati Srbija. Na konferenciji su predstavljeni metodologija i ključni nalazi studije nastale u okviru projekta "Rodna ravnopravnost u sektoru saobraćaja u Srbiji". Projekat se realizovao uz podršku Svetske Banke, za potrebe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Za implementaciju projektnih aktivnosti bili su zaduženi Dornier Consulting International GmbH i SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Preporuke na osnovu sprovedenog istraživanja treba da doprinesu unapređenju integrisanja rodne perspektive u planiranje razvoja saobraćaja i pomognu Vladi Republike Srbije da osigura da se potrebe i žena i muškaraca uzmu u obzir prilikom osmišljavanja i uvođenja saobraćajnih usluga.