SeConS grupa za razvojnu inicijativu je nezavisna organizacija stručnjaka, osnovana sa ciljem da doprinese dugoročnom socio-ekonomskom razvoju i poboljšanju životnih uslova pojedinaca i društvenih grupa u Srbiji i regionu. Nastala je 2005. godine kao inicijativa grupe sociologa i sociološkinja koji su se godinama bavili pitanjima društvenog razvoja na univerzitetima i u organizacijama civilnog društva u zemlji i inostranstvu. SeConS danas okuplja interdisciplinarne eksperte i ekspertkinje, koji sprovode empirijska istraživanja, analiziraju politike i procese, izazove i specifične društvene i ekonomske kontekste, gradeći pouzdanu bazu za dalju izradu metodologija, preporuka i mera koje doprinose razvoju i implementaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika. SeConS obrazuje, osnažuje i obučava druge organizacije i predstavnike institucija, a kvalitet rada i ekspertiza SeConS-a prepoznati su i izvan granica zemlje.

Misija i vizija

Vizija SeConS-a je inkluzivni i održivi razvoj Srbije i regiona jugoistočne Evrope. Misija SeConS-a je da istraživanjima i analizom društvenih trendova i javnih politika doprinese da programi socio-ekonomskog razvoja budu adekvatni i delotvorni. SeConS podržava i mobiliše različite aktere iz javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi što efikasnije dali svoj doprinos razvoju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Vrednosti i principi

SeConS se zalaže za toleranciju, multikulturalizam, odsustvo diskriminacije, poštovanje različitosti, rodnu jednakost, ljudska i manjinska prava.

Organizacija SeConS i svi članovi tima zagovaraju principe profesionalizma, radne etike, nepristrasnosti, transparentnosti, nezavisnosti, solidarnosti i socijalne pravde.

Tim SeConS-a je vođen ovim principima u radu i međuljudskim odnosima.

Ciljevi SeConS-a

Balansiran i održiv socioekonomski razvoj

Razvijena regionalna saradnja na polju društvenog uključivanja

Modernizacija usluga društvenog uključivanja u skladu sa razvijenim evropskim praksama

Socijalna inkluzija marginalnih i ranjivih društvenih grupa

Društvena jednakost i iskorenjivanje diskriminacije

Razvijena znanja i veštine pojedinaca i grupa u institucijama i organizacijama u vezi sa društveno-ekonomskim razvojem i društvenim uključivanjem

SeConS radi

Kreiranje metodologija i spovođenje primenjenih istraživanja: empirijskih, analiza politika, zakona, mera sa preporukama

Strateško planiranje na svim nivoima, monitoring, evaluacija i procena efekata programa, politika i projekata

Sprovođenje obuka i mentorstvo, osnaživanje i zagovaranje interesa marginalizovanih grupa

Zagovaranje društvenih promena kroz primenu znanja i umrežavanje

Rezultati

Do sada je:

Realizovano 160 projekata u oblastima socijalno-ekonomskog razvoja, smanjenja siromaštva i socijalne inkluzije ranjivih grupa, rodne ravnopravnosti, ljudske bezbednosti, lokalnog razvoja, zapošljavanja i migracija.

Sprovedeno više od 120 istraživanja.

Objavljeno 56 stručnih publikacija i sažetaka politika, uz ukazivanje na neophodna poboljšanja politike.

Sprovedeno više od 25 evaluacija programa koje finansiraju donatori, kao i relevantnih nacionalnih strategija.

Rezultati rada takođe uključuju doprinos izradi 8 sveobuhvatnih nacionalnih i lokalnih razvojnih strategija,

3 evaluacije nacionalnih strategija, kao i analizu politika i procesa, kao i socio-ekonomske izazove, metodologije, preporuke i mere koje se odnose na inkluzivni razvoj i sprovođenje politike socijalne inkluzije na svim nivoima vlasti.

Saradnja sa više od 200 istraživača

Stručna praksa za 20 mladih istraživača