Istraživanje aprilskih protesta 2017. u Srbiji

Aprilski protesti su pokrenuli niz važnih pitanja, kako o učesnicima i organizatorima protesta, tako i o ulozi društvenih medija u njihovom pokretanju, pa sve do uloge koju su protesti odigrali u kontekstu sveukupne društvene i političke dinamike.

Više

Kvalitativno istraživanje o neuhranjenosti dece u siromašnim romskim naseljima u Srbiji

Kakvi su uslovi za odrastanje dece u siromašnim romskim naseljima u Srbiji, uključujući ishranu, negu i zdravlje? Kako bi se preporučile mere za poboljšanje stanja, u istraživanju se identifikuju pozitivne prakse romskih porodica.

Više

Povećanje građanske angažovanosti i odgovor lokalnih vlasti na potrebe građana u Srbiji : Ex-post evaluacija

U okviru petogodišnjeg ugovora o saradnji, USAID je u partnerstvu sa SeConS-om sproveo ex-post evaluaciju koja se bavi građanskim aktivizmom i odgovorom lokalnih vlasti na potrebe građana.

Više

Dečji rad u poljoprivredi

U toku je istraživanje o radnom angažovanju dece uzrasta od 5 do 17 godina u poljoprivredi u Srbiji. Istraživanje je deo projekta ''Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada'' (projekat CLEAR) koji realizuje Međunarodna organizacija rada. 

Više

Socijalna inkluzija starijih u Srbiji

U toku je istraživanje o socijalnoj inkluziji starijih osoba u Srbiji, sa posebnim fokusom na rizicima od socijalne isključenosti. Istraživanje se realizuje u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP)“.

Više

Analiza primarnog protokola za sprečavanje nasilja nad decom

Istraživanjem su ohuhvaćeni svi centri za socijalni rad i relevantne opštinske službe u Srbiji

Više

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost - onlajn kurs

U okviru inicijative za formiranje regionalne mreže koja se bavi pitanjem ljudske bezbednosti na transnacionalnom nivou, od oktobra se realizuje onlajn kurs.

Više

Monitoring i evaluacija projekta Zaustavi zaštiti pomozi

Projekat ima za cilj da žene i devojke u Autonomnoj pokrajini Vojvodina budu bolje zaštićene od rodno zasnovanog nasilja, a da žrtvama budu obezbeđene unapređene institucionalne, zdravstvene i psihosocijalne usluge podrške.

Više

Nasilje nad decom u Srbiji

Istraživanje o pokretačima i determinantama nasilja nad decom obuhvata pregled literature, mapiranje sprovedenih intervencija u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja u Srbiji, sekundarnu analizu podataka i izradu nacionalnog izveštaja sa preporukama

Više

Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) je online platforma koju su zajednički pokrenuli  SeConS i FREN, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika.

Više