Monitoring i evaluacija projekta Zaustavi zaštiti pomozi

Projekat ima za cilj da žene i devojke u Autonomnoj pokrajini Vojvodina budu bolje zaštićene od rodno zasnovanog nasilja, a da žrtvama budu obezbeđene unapređene institucionalne, zdravstvene i psihosocijalne usluge podrške.

Više

Studija o uključivanju ranjivih grupa u predškolsko obrazovanje

Podaci prikupljeni u fokus-grupnim diskusijama sa roditeljima i intervjuima sa direktorima predškolskih ustanova treba da omoguće izradu preporuka za uključivanje ranjivih grupa dece u obrazovni sistem

Više

Analiza primarnog protokola za sprečavanje nasilja nad decom

Istraživanjem su ohuhvaćeni svi centri za socijalni rad i relevantne opštinske službe u Srbiji

Više

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost - onlajn kurs

U okviru inicijative za formiranje regionalne mreže koja se bavi pitanjem ljudske bezbednosti na transnacionalnom nivou, od oktobra se realizuje onlajn kurs.

Više

Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova

Cilj istraživanja je da utvrdi socio-ekonomske rodne disparitete i nejednakosti građana u Republici Srpskoj kroz životne tokove

Više

Nasilje nad decom u Srbiji

Istraživanje o pokretačima i determinantama nasilja nad decom obuhvata pregled literature, mapiranje sprovedenih intervencija u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja u Srbiji, sekundarnu analizu podataka i izradu nacionalnog izveštaja sa preporukama

Više

Politike upravljanja migracijama i Ciljevi održivog razvoja

Kako postojeće nacionalne politike, koje se tiču različitih aspekata migracija, mogu doprineti implementaciji Ciljeva održivog razvoja relevantnih za migracije?

Više